GEOBUŇKY - podrobné informace

stránka1

stránka2

stránka3

stránka4

stránka5STAVBY SILNIC

S rozvojem civilizace se neustále zvyšují požadavky člověka téměř ve všech oblastech jeho života. V souvislosti s tím nastává nevyhnutelná nutnost využívání stále nových prostorů. Geobuňky umožňují přizpůsobit přírodní prostředí potřebám člověka bez narušení jeho rovnováhy.

Stabilizace neúnosné půdy s použitím prostorového buněčného systému, kterým jsou Geobuňky spočívá v uzavření kamenné drti nebo jiného výplňového materiálu uvnitř geobuněk. Buňky spolupracující mezi sebou způsobují konstantní zahuštění materiálu vyplňujícího Geobuňky a vtahují do spolupráce velké plochy systému. Díky tomu vzniká jev „mostu”, spočívající v rozložení lokálních svislých napětí na boční síly. Vzájemné blokování buněk znemožňuje posun sekce Geobuněk a značně omezuje nerovnoměrné sesedání dokonce i velmi neúnosných podloží.

Geobuňky jsou vyrobeny z vysoce odolného plastu HDPE (vysokohustotní polyetylén). Systém se skládá z jednotlivých buněk, a svou prostorovou strukturou připomíná plástev medu.

Geobuňky se vyrábějíí v různých rozměrech sekcí a v různých výškách. Jsou snadné na montáž a velmi lehké: 1 m2 má hmotnost menší než 1.5 kg (výška 100 mm).

    Použití Geobuněk umožňuje dosáhnout následujících výsledků:
  1. redukce tloušťky silničních konstrukcí v porovnání s konvenčním řešením díky eliminaci hluboké výměny půdy
  2. významné zlepšení pevnostních vlastností materiálů vyplňujících buňky jako důsledek uzamčení, omezení pohybu a zhutnění materiálu uvnitř buněk
  3. značné snížení sesedání vrstev způsobeného přirozenou strukturou a zároveň úplná eliminace bočních pohybů uzavřením výplňového materiálu v buňkách
  4. zmenšení tlaku přenášeného na půdní podloží běžným užíváním působícím na povrchu následkem rozkladu koncentrovaného zatížení na sousedící buňky systému
  5. v případě podloží o slabé únosnosti je použití geobuněk a plochého geosyntetika jako separačního prvku prostředkem velmi výrazné úpravy pevnosti konstrukční vrstvy silnice.


ZÁKLADY STAVEB

Geobuňky jsou základovým prvkem s mimořádnými vlastnostmi, obsahujícmmí současně charakteristické vlastnosti materiálu konstrukčního i ekologického. Tento systém podporuje přirozený proces prosakování vody v podloží, umožňuje růst rostlinstva uvnitř buněk, a zároveň neškodí životnímu prostředí rozkladem materiálu, ze kterého je vyroben. Uvedené vlastnosti způsobují, že Geobuňky jsou ideálním materiálem pro stavby zelených parkovišť, zpevněných prostranství, stezek a cest. Na druhé straně vhodné plnivo buněk umožňuje vytvořit základy vynikajících parametrů s vlastnostmi polotuhé desky.

Základy silnic, cest a prostranství jsou jedním z hlavních uplatnění Geobuněk. Zesílení stávajícího půdního podloží pomocí geobuněk dovoluje významně zredukovat výšku základu, a zkrátit čas provádění prací. Usnadňuje také volný pohyb vody v podloží a díky použití geotextilie také její plynulý odvod.

Rozsah zavodnění půdy má rozhodující vliv na stabilitu základu. Tradiční metodou stabilizace v takových podmínkách je hluboká výměna půdy, kterou provází instalace drenážních systémů. V mnoha případech je takové řešení nedostačující, navíc vyžaduje vysoké náklady, mnoho času a práce.

Geobuňky se nesčetněkrát osvědčily v extrémně těžkých podmínkách. Právě v takových případech velmi významně snižují náklady a zaručují dosažení dokonalých parametrů základu. Expresní trať S94 Żywiec-Zwardoń a plocha celního prostoru ve Zwardoni (PL-SK), byly navrženy na podkladu sestávajícím z plastických a měkkých půdních vrstev zasahujících do hloubky 5 metrů. Navíc ve vrstvě od 2 do 4 metrů se nacházela podzemní voda ve formě průsaků, mezivrstevních průtoků a spodní vody s měnící se výškou hladiny.

Řešením byl násyp z vrstvy kameniva v perforovaných Geobuňkách - malé buňky výšky 20 cm, položené na 30 cm silné filtrační vrstvě ze štěrku se separačním prvkem z geotextilie. Takto získaný základ dosáhl parametrů požadavaných pro tento typ staveb.

Účinnost Geobuněk potvrdily následné analýzy, které prokázaly dokonce až desetinásobný nárůst únosnosti podloží.LESNÍ, POLNÍ A PŘÍSTUPOVÉ KOMUNIKACE

Lesní a polní cesty jsou často intenzivně používané terénní cesty ležící na slabě únosném, často zavodněném podloží. Jejich neprůjezdnost velmi omezuje organizaci nutných prací, navíc znamená obrovské nebezpečí v případě požáru lesa. Les je však především enklávou přírodní krásy a proto je důležité, aby změny prováděné člověkem nenarušily jeho ekosystém.

Geobuňky jsou produktem vyrobeném z plastu zcela inertního k okolnímu prostředí. Díky mechanismu působení opírajícímu se výlučně o fyzikální zákony se mnohokrát osvědčily během stavby lesních cest.

V květnu roku 2000 provedl Ústav hydrotechniky Vysoké školy technické ve Wroclavi testy deformací půdního podloží lesní cesty v Nadlesnictví Wegliniec. Cílem testů bylo zjištění zda a v jaké míře Geobuňky ovlivňují sesedání a nosnost podloží.

Na základě provedených terénních měření při použití kruhové desky bylo zjištěno, že použití Geobuněk umožnilo dosáhnout trojnásobný nárůst nosnosti cesty položené na téměř 1,7 metrové vrstvě vlhké rašeliny.

Od roku 2000 je cesta běžně využívána pro těžká vozidla používaná při kácení lesa. Kromě toho dokonce v období jarních záplav cesta nevykazovala žádné deformace ani nerovnoměrné sesedání.

Geobuňky se výborně osvědčují ve velmi těžkých podmínkách na slabém, deformovaném podloží při intenzivním používání. To má mimořádný význam při provádění zemních prací a staveb v místech obtížně dostupných pro těžkou techniku.

Stavba technologických cest, cest příjezdových a dočasných s použitím Geobuněk je jednoduchá a rychlá při realizaci, zajišťuje možnost správného provedení stavby i v nejnepříznivějších podmínkách počasí i podloží.

Použití štěrku, který tvoří jízdní vrstvu zajišťuje účinný odvod dešťových vod do hloubky.

Stavby místních městských a příměstských komunikací jsou založeny na stejném principu řešení s tím, že je třeba se zároveň postarat o zajištění pevné krajnice komunikace. Jednou z možností je použití betonové obruby nebo ustavení obrubníků, podle potřeby. Mezi betonovým prefabrikátem položeným na krajnici cesty a první sousedící buňkou Geobuněk vzniká pásmo, vystavované bezprostředně poruchám následkem najíždění. Tomu je možno zabránit vyplněním tohoto pásma do výšky geobuněk betonem třídy B10.

copyright 2007 Naka